Regulamin sprzedaży

1. Definicje
Ilekroć w Regulaminie występują następujące pojęcia, należy je interpretować w następujący sposób:
„Sprzedający" oznacza Mitutoyo (UK) Limited
„Towar" oznacza wszelkie urządzenia, oprogramowanie* i/lub technologie sprzedawane (lub licencjonowane) przez Sprzedającego.
Pojęcie „Kupujący" oznacza dowolną osobę, spółkę lub podmiot, który kupuje lub zgodził się kupić Towar od Sprzedającego.
Pojęcie „Umowa" oznacza umowę zawartą pisemnie między Kupującym a Sprzedającym zawierającą ofertę, zgodnie z którą Kupujący zobowiązuje się kupić, a Sprzedający sprzedać Towar.
*Oprogramowanie jest dostarczane na podstawie umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), bez praw autorskich i prawa do cesji licencji. W pozostałych aspektach Regulaminu Oprogramowanie podlega takim samym przepisom, jak kupiony/sprzedany Towar.

2. Akceptowanie zamówień
2.1. Niniejszy Regulamin stanowi nieodłączną część każdej Umowy sprzedaży towarów zawieranej przez Sprzedającego, a wszelkie jego zmiany wymagają dokładnego określenia w formie pisemnej, z podpisem upoważnionego pracownika Sprzedającego, pod rygorem nieważności.
2.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego, nawet na podstawie wyceny, nie jest wiążące dla Sprzedającego bez pisemnego potwierdzenia z jego strony.
2.3. O ile nie zostało to jednoznacznie określone w Umowie, żadne oświadczenia ani obietnice złożone przez Sprzedającego przed zawarciem Umowy nie są dla niego wiążące.
2.4. Jeśli Towar zamówiony przez Kupującego jest niedostępny w magazynie, zamówienie będzie aktualne do jego otrzymania o ile Kupujący nie anuluje lub nie okre
2.5. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu Towaru zamówionego niepotrzebnie lub na skutek pomyłki Kupującego. Ewentualna decyzja o przyjęciu zwrotu towaru przez Sprzedającego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny w terminie płatności. Sprzedający dokona zwrotu zapłaty w wysokości 90% ceny pod warunkiem, że Towar i opakowanie zostaną przesłane w stanie nienaruszonym w ciągu 30 dni od wystawienia faktury przez Sprzedającego.
2.6. Jeśli Kupujący chce wprowadzić zmiany w Regulaminie lub w uzgodnieniach dotyczących wykonania Umowy, poinformuje niezwłocznie Sprzedającego i nie wprowadzi żadnych zmian bez pisemnego potwierdzenia ze strony Sprzedającego.

3. Specyfikacja
3.1. Wszelkie specyfikacje, rysunki i dane zamieszczone w katalogach lub w inny sposób dostarczone przez Sprzedającego są tylko przybliżone, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
3.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji i zmian w konstrukcji oraz do zaprzestania produkcji dowolnego Towaru bez wcześniejszego powiadomienia, w ramach stałego procesu rozwoju oferty.

4 Wybór / Przedstawicielstwo
4.1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za ustalenie, czy zamówiony Towar jest odpowiedni i wystarczający do zamierzonego celu.
4.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Towar nie funkcjonuje zgodnie ze specyfikacją na skutek wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Kupujący określi takie warunki robocze w zamówieniu, a Sprzedający potwierdzi ich zaakceptowanie w formie pisemnej.
4.3. Sprzedający oferuje wsparcie Dystrybutorowi Kupującego zapewniając prawidłowe specyfikacje produktów w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe i przetargowe użytkowników końcowych na dostawę Towaru. Jednakże Sprzedający nie jest zobowiązany do wspierania Dystrybutora w przypadku nieprofesjonalnego zaprezentowania Towaru Sprzedającego, jego istotnych parametrów, w szczególności wobec oferty alternatywnej, co może narazić jego reputację na ryzyko. W takiej sytuacji Sprzedający zastrzega sobie prawo do bezpośredniej dostawy klientowi końcowemu.

5. Ceny
5.1. Ceny podawane przez Sprzedającego są oparte na cenniku obowiązującym w dniu wyceny. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen przy potwierdzeniu zamówienia w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztów Towaru lub w przypadku ustalenia nowego cennika po dniu wyceny.
5.2. O ile nie zaznaczono inaczej w formie pisemnej, ceny podane przez Sprzedawcę nie obejmują kosztów pakowania, wysyłki i podatku VAT.
5.3. Minimalna wartość zamówienia (bez VAT, kosztów pakowania i wysyłki) wynosi 75,00 GBP netto.
5.4. Kupujący nie jest upoważniony do potrącania z ceny zapłaty zobowiązań lub roszczeń przeciwnych.

6.Płatność
6.1. W przypadku braku uzgodnień kredytowych płatność dokonywana jest w całości przed dostawą.
6.2. Termin płatności Sprzedającego to ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu wystawienia faktury.
6.3. Płatności w formie czeku, obciążenia lub akredytywy dokumentowej uznaje się za dokonane po ich zainkasowaniu, a wszystkie koszty realizacji i inkasa ponosi Kupujący.
6.4. Termin zapłaty wynika z treści Umowy.
6.5. W przypadku zwłoki w płatności Sprzedający ma prawo do naliczania odsetek w wysokości 4% w skali roku powyżej stopy bazowej NBP, bez uszczerbku dla innych praw Sprzedającego.
6.6. W okresie zalegania z zapłatą oraz w sytuacji, gdy Sprzedający ma uzasadnione powody, by wątpić, że jakiekolwiek płatności należne od Kupującego nastąpią w uzgodnionym terminie, Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania produkcji i dostaw dla Kupującego, z zachowaniem prawa do otrzymania płatności za Towar już dostarczony praz za prace i koszty poniesione w związku z produkcją niedostarczonych towarów w toku, które stają się natychmiast wymagalne i płatne.
6.7. Jeżeli Kupujący zalega z płatnością lub występują inne uzasadnione okoliczności przez okres powyżej 14 dni, Sprzedający ma prawo do wypowiedzenia Umowy poprzez powiadomienie Kupującego na piśmie, przy zachowaniu pozostałych praw.
6.8. Wydłużenie terminu Kupującemu przez Sprzedającego lub inne odstępstwa nie unieważniają i nie oznaczają zrzeczenia się praw Sprzedającego wynikających z artykułów 6.6 i 6.7.
6.9. Sprzedający ma prawo zatrzymania w zastawie jakiegokolwiek posiadanego Towaru Kupującego dla wszystkich pieniędzy należnych od Kupującego. Jeżeli kwota zastawu nie zostanie spłacona w ciągu 14 dni od powstania zaległości, Sprzedający może sprzedać towary w imieniu Kupującego i zaspokoić z ceny, po odjęciu kosztów sprzedaży, wszelkie należności od Kupującego, wypłacając mu ewentualną nadpłatę.

7. Terminy dostawy
7.1. Termin dostawy jest liczony od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego lub od dnia otrzymania wszelkich informacji potrzebnych do realizacji zamówienia, jeśli nastąpi to później.
7.2. Termin dostawy nie stanowi istotnej treści Umowy.
7.3. Sprzedający ma prawo do realizowania dostaw częściowych w stosunku do każdej dostawy.
7.4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania Kupującego, ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku powstania strat lub szkody na skutek opóźnienia w dostawie. Opóźnienie nie uprawnia Kupującego do anulowania Umowy.

8. Dostawa
8.1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa nastąpi w zakładzie Kupującego lub w innym miejscu określonym w Umowie dla dostawy. Kupujący określa środek transportu i przewoźnika.
8.2. Sprzedający pokrywa koszty dostawy dla zamówień o wartości co najmniej wynosi 1000 EUR netto (bez VAT) na terenie Polski.
8.3. Kupujący jest odpowiedzialny za zwrot kosztów przewozu ponienionych przez Sprzedającego, o ile Kupujący nie zamówi własnego przewozu za zgodą Sprzedającego, a Sprzedający nie zorganizował przewozu wcześniej. Jeśli Towar zostanie odebrany przez Kupującego lub przez przewoźnika w oparciu o jego uzgodnienia z Kupującym, dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie odbioru Towaru.
8.4. Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia dostawy po powiadomieniu przez Sprzedającego, że towar jest gotowy do dostarczenia. Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsca dostawy oraz urządzenia dźwigowego lub innej pomocy w rozładunku, jaka może być określona w Umowie. W przypadku, gdy Kupujący nie poda dokładnych instrukcji dostawy lub nie zapewni odpowiedniego dostępu do miejsca dostawy oraz pomocy przy rozładunku, ponosi on dodatkowe koszty pokryte przez Sprzedającego.
8.5. Jeżeli Kupujący poprosi o opóźnienie dostawy, Sprzedający może przechować towary w magazynie na ryzyko Kupującego, a Kupujący zapłaci koszty składowania oraz inne koszty poniesione przez Sprzedającego w wyniku takiego opóźnienia.

9. Montaż
9.1. Jeżeli Sprzedający zobowiąże się do montażu Towaru, Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnej energii, miejsca, siły roboczej oraz innych zasobów określonych przez Sprzedającego w wymaganym czasie, oraz za umożliwienie Sprzedającemu wykonania tego zadania bez przerwy normalnych godzinach pracy.
9.2. Po zakończeniu montażu Sprzedający przeprowadzi testy Towaru. Kupujący będzie miał możliwość uczestniczenia w takich testach, o ile nie spowoduje to ich opóźnienia na skutek nieobecności Kupującego.
9.3. Montaż Towaru uznaje się za zaakceptowany bez zastrzeżeń, o ile Kupujący nie powiadomi o ewentualnych błędach w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia testu.
9.4. Przepisy punktów 7.4 i 12.2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do opóźnień lub usterek montażowych.
9.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za prace wykończeniowe, dekoracyjne lub naprawy wynikające z posadowienia lub montażu.

10.Własność, ryzyko
10.1. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty całej ceny przez Kupującego.
10.2. Postanowienie zawarte w punkcie 10.1 nie zabrania Kupującemu zamontowania Towaru do innych produktów lub odsprzedaży Towaru w normalnym toku działalności, ale w przypadku sprzedaży w wysokości zadłużenia Kupującego wobec Sprzedającego w odniesieniu do Towaru, Kupujący musi wstrzymać wpływy ze sprzedaży lub prawo do ich otrzymania na rzecz Sprzedającego oraz, na żądanie Sprzedającego, albo (i) przechowywać wpływy ze sprzedaży na oddzielnym rachunku Kupującego w taki sposób, aby można je było zidentyfikować jako własność Sprzedającego, albo (ii) zcedować na Sprzedającego prawo do wpływów ze sprzedaży.
10.3. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny Towaru przez Kupującego oraz jeśli Sprzedawca ma uzasadnione powody, by wątpić, że płatność za Towar nastąpi terminowo, Sprzedający, z zastrzeżeniem innych przysługujących mu praw, może wejść na teren lub do pomieszczeń, w których Towar może się znajdować, aby go zdemontować i odzyskać jego posiadanie.
10.4. Ryzyko dotyczące Towaru przechodzi na Kupującego w momencie dostawy lub przygotowania w magazynie wg postanowienia 8.5.

11. Szkody transportow
11.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia Towaru w tranzycie, jeżeli Kupujący lub jego pośrednik nie zanotują takiej straty lub uszkodzenia na potwierdzeniu odbioru oraz nie powiadomią pisemnie Sprzedającego i przewoźnika w ciągu 7 dni od daty dostawy lub od daty określonej w regulaminie przewoźnika, a w przypadku niedostarczenia całej przesyłki – jeżeli Kupujący nie poinformuje na piśmie Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego faktury lub przewidywanego terminu dostawy w zależności od tego, który z tych dni nastąpi późnej.
11.2. Odpowiedzialność Sprzedającego za Towar utracony lub uszkodzony w transporcie ogranicza się do naprawy lub wymiany Towaru.

12. Gwarancja
12.1. Z zastrzeżeniem postanowienia w pkt 3 Sprzedający gwarantuje, że Towar będzie zgodny ze specyfikacją, będzie spełniał wymagania jakości handlowej, ale nie gwarantuje przydatności do określonego celu.
12.2. Sprzedający naprawi lub wymieni towary, w których w ramach prawidłowego użytkowania wystąpią defekty w okresie 12 miesięcy od daty dostawy, na skutek wad materiałowych lub złego wykonania lub (z zastrzeżeniem art. 3) jeśli Towar nie będzie zgodny z wymaganiami jakościowymi lub ze specyfikacją zamówienia, pod warunkiem, że: (i) w przypadku wad, które powinny być widoczne na rozsądnej kontroli przy dostawie, Kupujący powiadomi Sprzedającego o ich stwierdzeniu w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty dostawy; (ii) w przypadku pozostałych wad, Kupujący powiadomi Sprzedającego o ich zauważeniu w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia, ich uwidocznienia a w każdym przypadku, w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy; (iii) Kupujący i każdy użytkownik towarów postępuje zgodnie z instrukcjami Sprzedającego lub producenta Towaru w zakresie utrzymania i eksploatacji; (iv) Kupujący umożliwi lub zorganizuje Sprzedającemu możliwość kontroli i sprawdzenia Towaru. Jeżeli Kupujący na żądanie Sprzedającego odeśle mu Towar, cena transportu zostanie pokryta przez Kupującego oraz zwrócona przez Sprzedającego, o ile roszczenie gwarancyjne zostanie uznane za zasadne z tytułu niniejszej klauzuli.
12.3. O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, odpowiedzialność Sprzedającego w ramach niniejszej klauzuli obniża lub wyklucza inne postanowienia, gwarancje i rękojmie, wynikające w sposób wyraźny lub dorozumiany z przepisów prawa w zakresie jakości Towaru lub jego przydatności do określonego celu lub innym, z zastrzeżeniem ww. wykluczeń, kiedy to Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek wady Towaru, szkody na zdrowiu i mieniu lub straty wynikającej z takiej wady, na mocy umowy, odpowiedzialności deliktowej ani kontraktowej.

13 Odszkodowanie
O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez osoby trzecie, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez Towary, w wyniku ich działania, obsługi i innych, nawet jeśli wynikają one z wad Towaru, a Kupujący zobowiązuje się do zrekompensowania Sprzedawcy wszelkich nakładów na pokrycie roszczeń wynikających z takich strat lub szkód.

14. Siła wyższa
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Kupującego z powodu działania siły wyższej, np. wojny, zamieszek, pożaru, strajku, lokautu, kontroli lub decyzji administracyjnej, anomalii pogodowych, wypadku, awarii lub jakichkolwiek innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, a w takim przypadku, o ile Umowa nie może być wykonana, Sprzedający może rozwiązać umowę i zwrócić wszelkie otrzymane zaliczki na dostawy lub opóźnić termin dostawy, jeśli będzie to konieczne.

15. Poufność
15.1. Wszystkie rysunki i inne dokumenty dostarczone przez jedną ze stron drugiej pozostają własnością intelektualną i autorską strony je udostępniającej i nie mogą być kopiowane ani powielane bez jej zgody, a w przypadku niezawarcia lub niezrealizowania Umowy dokumenty zostaną zwrócone.
15.2. Wszelkie tajemnice handlowe lub informacje poufne dostarczone przez którąkolwiek ze stron kontrahentowi są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim bez zgody strony je ujawniającej.

16 Naruszenie
16.1. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich okolicznościach w razie uzasadnionych podejrzeń, że Towar narusza prawa osób trzecich, oraz powinien umożliwić Sprzedającemu przeprowadzenie działań lub negocjacji w tym zakresie w imieniu Kupującego, ale na koszt Sprzedającego.
16.2. Jeżeli takie roszczenie okaże się zasadne, Sprzedający zrekompensuje Kupującemu wszelkie odszkodowania wobec osoby trzeciej, ale nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Kupującego w tym zakresie.

17 Zawiadomienia
Wszelkie zawiadomienia, przesyłane przez dowolną stronę drugiej, uważa się za doręczone, jeśli zostaną wysłane w postaci wiadomości elektronicznej, faksu lub pocztą do siedziby lub na ostatni znany adres. W przypadku poczty są uznane za doręczone po upływie zwykłego czasu dostarczenia.

18 Eksport/Import/Nadzór wywozu/Towar i technologie
Obowiązkiem Kupującego jest poinformowanie Sprzedającego o zamiarze eksportu wszelkich Towarów kupionych, licencjonowanych lub danych udostępnianych przez Sprzedającego. Regulamin ten ma zastosowanie głównie do sprzedaży w Polsce. Kupujący zobowiązuje się powiadomić Sprzedającego o miejscu przeznaczenia, użytkowniku końcowym i sposobie wykorzystania wszystkich takich Towarów. Sprzeda udzieli porady na temat Towarów podlegających ograniczeniom wywozu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że eksport jest w pełni zgodny z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 11 lutego 2013 r. poz. 194), oraz z prawodawstwem UE. Sprzedający nie będzie świadczył wsparcia ani serwisu dla Towaru wyeksportowanego jeśli nie będzie pewności, czy spełnia on przepisy eksportowe. Sprzedający poinformuje właściwe władze o wszelkich pewnych lub podejrzewanych przypadkach złamania przepisów eksportowych.

Kontrola wywozu: niektóre oferowane Towary są sklasyfikowane jako „podwójnego" przeznaczenia, tzn. mogą służyć do celów cywilnych lub militarnych. Kupujący nabywając Towar powinien wiedzieć, że urządzenia są wyposażone w „czujnik ruchu" blokujący ich działanie w przypadku wykrycia nadmiernych wibracji lub wstrząsów. Sprzedający może odblokować czujnik nieodpłatnie, o ile Kupujący powiadomi go z wyprzedzeniem o planowanym wywozie lub zdarzeniu mogącym go załączyć. W przypadku migracji Towaru Kupujący musi zabezpieczyć miejsce przeznaczenia, a użytkowanie nie może być sprzeczne z przepisami eksportowymi.

Towar i technologia: technologia oznacza „informacje dotyczące Towaru lub Oprogramowania objętego ograniczeniami" i może być przekazywana różnymi metodami: w rysunkach, e-mailach, podręcznikach, instrukcjach itp. Transfer technologii podlega także ograniczeniom eksportowym, jeśli umożliwia rozwój, produkcję lub obsługę Towaru lub oprogramowania podlegającego ograniczeniom. Pomoc techniczna przy naprawie, szkolenia i doradztwo nie stanowią transferu technologii, ale powiązana z nimi dokumentacja i „istotne użycie" technologii może być przedmiotem licencji. Kupujący powinien zatem poinformować Sprzedającego o wszelkich planowanych lub przyszłych zamorskich transferach technologii w związku z Towarem i technologią Sprzedającego. Kupujący jest związany oświadczeniem (w klauzulą i ​19) wobec Sprzedającego, stanowiącym nieodłączną część niniejszego Regulaminu. Dotyczy to wszystkich towarów i technologii Sprzedającego, ich dozwolonego użytkowania i ścisłego przestrzegania kontroli eksportu. Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o inne oświadczenia, jeśli uzna to za konieczne.

Import: większość Towarów Sprzedającego nie wymaga zezwolenia eksportowego z kraju produkcji lub importowego do Polski, jednak w przypadku Towaru wymagającego zezwolenia na wywóz, dostawa może być uzależniona od spełnienia oczekiwań Sprzedającego i właściwych władz w zakresie zgodności z warunkami uzyskania zezwolenia. Może to obejmować podanie informacji szczegółowych dotyczących statusu Kupującego, użytkownika końcowego, docelowego wykorzystania i zastosowania Towaru.

Kupujący jest związany oświadczeniem (na mocy art. ​19), a jeśli niektóre Towary wymagają specjalnego zezwolenia na eksport z kraju produkcji, Kupujący może również dostarczyć Sprzedającemu indywidualne pismo z oświadczeniem dla użytkownika końcowego w celu spełnienia wymagań pozwolenia. Ponadto, każdy Kupujący dostarczający towary bezpośrednio lub pośrednio dla polskiego przemysłu obronnego lub instytucji obronnej do zastosowań wojskowych musi przejść dodatkowe procedury oceny kontroli bezpieczeństwa Sprzedającego, zgodnie z wymaganiami władz właściwych w zakresie kontroli eksportu i importu. Procedury te obejmują, o ile pozwala na to ochrona poufności, zebranie dowodów dokumentujących status podmiotowy Kupującego, związane dostawy i szczegóły zamówień produktów lub usług, do których odnosi się Umowa. Ujawnienie niewystarczających informacji do spełnienia wymagań organów wydających pozwolenie spowoduje odrzucenie wniosku o pozwolenie na wywóz. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku takiej decyzji.

19 Oświadczenie
Kupujący, zawierając transakcję handlową ze Sprzedającym, robi to zgodnie z Regulaminem zamieszczonym w tym dokumencie oraz oświadcza, że jako firma, osoba lub organizacja ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie ścisłego przestrzegania procedur Sprzedającego dotyczących zgodności z przepisami w zakresie eksportu / importu oraz ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 11 lutego 2013 r. poz. 194). i prawodawstwa Unii Europejskiej (UE). Kupujący będzie aktywnie wspierać wszelkie działania na rzecz zwalczania terroryzmu oraz promowania światowego pokoju i harmonii. Kupujący nie będzie używał ani dostarczał, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek towarów, oprogramowania i / lub technologii („Towarów") nabytych od Sprzedającego i / lub podmiotów powiązanych do żadnego klienta i / lub osoby, który zgodnie z najlepszą wiedzą Kupującego, uczestniczy lub angażuje się w rozwój produkcję, wykorzystanie, stosowanie, zwiększenie lub dystrybucję broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej, i / lub transportu takich broni masowego rażenia. Ponadto, Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania blokad w postaci embarga dla zwalczania międzynarodowego terroryzmu, aby zapewnić, że nie przekazuje, bezpośrednio ani pośrednio, Towaru do podmiotów lub organizacji wymienionych na Liście zakazanych osób fizycznych lub prawnych USA lub na Liście terrorystów UE. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zakazy i ograniczenia dotyczące walki z terroryzmem muszą być przestrzegane i kontrolowane. Kupujący jako firma, osoba lub organizacja jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania właściwych urzędów o każdej powziętej wiedzy dotyczącej transakcji na Towarze z firmami lub osobami wymienionymi na powyższych listach zakazów. Kupujący akceptuje, że dostawa niektórych Towarów będzie podlegać realizacji i weryfikacji „użytkownika końcowego" i „zastosowania końcowego", po ich sprzedaży. Kupujący akceptuje, że podane informacje muszą być wystarczające do ich zaakceptowania przez Sprzedającego oraz Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii (Urząd Nadzoru Eksportu). Nawet w ekonomicznych modelach automatyczna blokada pokrętła stolika czy autoamtyczna funkcja start/stop są standardem. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 ustanawiającego system kontroli eksportu i technologii podwójnego zastosowania Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za pozyskanie zezwolenia Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki, w razie potrzeby wewnątrzwspólnotowego wywozu lub eksportu Towaru. Kupujący powinien zawiadomić Sprzedającego o każdej takiej potrzebie, a Sprzedający zapewni doradztwo i pomoc w migracji (w tym odblokowanie czujników ruchu), po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

20 Prawo
Umowa podlega prawu polskiemu. Do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy stronami w związku z Umową właściwe są sądy powszechne w Polsce.