Ogólne warunki sprzedaży

§1. Postanowienia ogólne

 1.      Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane  „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których dostawcą  jest:

Mitutoyo Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Graniczna 8a, Polska,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000078540, NIP: 894-27-04-998, (dalej: „Sprzedający”).

2.      Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.

3.      Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy  jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.      Ogólne Warunki Sprzedaży wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych przez Kupującego.

5.      Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.

 §2. Definicje

Użyte w  Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

1.      Sprzedający – Mitutoyo Polska Spółka z o.o.,

2.      Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

3.      Termin płatności – dzień, w którym należność za towar, bądź usługę staje się wymagalna.

4.      Produkty – towary i usługi znajdujące się w ofercie handlowej Mitutoyo Polska sp. z o. o.,

5.      Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

6.      Kontrola eksportu – struktura w ramach Mitutoyo Corporation udzielająca bądź odmawiająca zgody na sprzedaż wybranego towaru na rzecz wskazanego kupującego.

7.      Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

 §3. Zawarcie umowy

1.      Informacje dotyczące towarów i usług, których sprzedawcą jest Sprzedający, przedstawione w katalogach, folderach, broszurach oraz zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.      Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.

3.      Kupujący może składać zamówienia Sprzedającemu drogą elektroniczną bądź w formie pisemnej.

4.      Sprzedający składa Kupującemu ofertę elektronicznie bądź w formie pisemnej.

5.      Umowa pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zostaje zawarta w chwili otrzymania zamówienia przez Sprzedającego, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Kupującego.

6.      W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego, a ofertą Sprzedawcy, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej (faxem, e-mailem), niezwłocznie, to znaczy nie później niż w ciągu trzech dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

7.      Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

· Numer NIP,

· Nazwę oraz Adres siedziby

· Określenie Towaru nazwą handlową lub symbolem z oferty,

· Ilość zamówionego towaru,

· Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu.

8.      Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty.

9.      Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulowania zamówienia.

10.   Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i realizacji zamówienia w przypadku negatywnej decyzji wydanej w stosunku do Kupującego przez Kontrolę Eksportu Mitutoyo Corporation

 

§4. Dostawa zamówionych produktów oraz ich transport

1.      Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

2.      Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:

a) wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;

b) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;

c) nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy;

d) działania siły wyższej. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.

3.      Koszt i ryzyko transportu Produktów dla dostaw na terenie UE odbywa się na zasadach DDP

4.      Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedającego.

5.      Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, jakość, ilość oraz asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 1 dnia roboczego) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

6.      W przypadku dostaw towarów, wymagających udziału serwisu Sprzedającego przy jego instalacji, Kupujący jest zobowiązany do zewnętrznej oceny stanu opakowania, a także niezwłocznego (tj. w dniu dostawy towaru) zgłoszenia przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżeń w tym zakresie. Jakość, ilość oraz asortyment dostarczanego towaru są sprawdzane przez Serwis Sprzedającego w dniu rozpoczęcia instalacji urządzenia u Kupujacego.

7.      Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Produktów, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

8.      Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedającego, o czas dłuższy niż 7 (słownie: siedem) dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Produktu w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedający wezwie Kupującego, do odbioru Produktu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania.

9.      Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w pkt. 7 Sprzedający jest uprawniony do oddania Produktu na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego.

 

§5. Cena

1.      Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży.

2.      Kupujący jest zobowiązany do zapłaty zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 30 dni na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury Proforma. Pozostałe 70% wartości zamówienia Kupujący zapłaci w terminie 30 dni od dnia dostawy towaru do jego magazynu na podstawie wystawionej faktury VAT.

3.      Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.

4.      Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

5.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.

6.      Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

7.      Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych, ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.

8.      W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

9.      Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.                                                                                                                                  

 

§6. Kary umowne

 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w wysokości 10% ceny. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy.

 

§7. Siła wyższa

 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których nie można było uniknąć (siła wyższa).

 

§8. Gwarancja

1.      Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedawany Produkt liczonej od dnia zakupu Towaru bądź Usługi, wskazanego w karcie gwarancyjnej.

2.      Sprzedający w indywidualnych przypadkach  dopuszcza  możliwość wydłużenia okresu gwarancji dla sprzedawanych urządzeń. Dla skutecznego  przedłużenie okresu gwarancji wymagane są stosowne zapisy w umowie  zawartej  pomiędzy stronami lub oświadczenie Mitutoyo Polska spółka z o. o. złożone  w ofercie. Warunkiem utrzymania uprawnień  gwarancyjnych  jest przeprowadzanie okresowych przeglądów zakupionych urządzeń przez serwis Gwaranta (Mitutoyo Polska spółka z o.o.) na koszt Uprawnionego o częstotliwości nie mniejszej jak jeden przegląd na 24 miesiące.

3.      Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Produktu, określonych przez Sprzedającego.

4.      Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek: nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Produktu; nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania; nieprawidłowego montażu lub konserwacji; napraw lub ingerencji, w tym również znakowania wykonanego poprzez grawerowanie, znakowanie mikroudarowe, elektroiskrowe, trawienie czy znakowanie laserowe, dokonanych przez Kupującego, bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta ; działania siły wyższej.

5.      Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkt w przypadku stwierdzenia modyfikacji Produktu lub śladów ingerencji osób nieuprawnionych.

6.      Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie Produktu za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Polski.

7.      Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Produktu, ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Produktem.

 

§9. Rękojmia

 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

 

 §10. Cesja

 Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.

 

§11 Klauzule poufności

1.      Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego i Kupującego będą udostępniane jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności w związku z realizacją Umowy Sprzedaży i nie będą one kopiowane, powielane, ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane, o ile nie będzie to konieczne w toku realizacji Umowy.

2.      Sprzedający i Kupujący zobowiązują się do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji handlowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz danych uzyskanych w związku z realizacją w/w Umowy oraz w toku dalszych prac prowadzonych w ramach współpracy w tym zakresie i nie wykorzystywania tych informacji do żadnego innego celu niż określony przedmiotem Umowy.

3.      Sprzedający i Kupujący zobowiązują się zwrócić sobie wzajemnie wszystkie dokumenty, informacje i dane będące w posiadaniu, a uzyskane w trakcie realizacji umowy/oferty, bez względu na formę nośnika informacji, na których zostały utrwalone.

 

§12. Postanowienia końcowe

1.      Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.

2.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku .

3.      Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

4.      Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

5.      Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

6.      Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.      W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.